GCF初職團契月會 - [ 你去緊邊?]

Share
你今年嘅目標諗住去邊?
正如你所祈求,定係強差人意?
等我地透過省察
回顧以往職場
再探索未來人生!
活動內容自我探索,分享

日期:2023年9月15日(星期五)
時間:晚上8時
地點:GCF會址(深水埗長利商業大廈11樓)

費用全免,歡迎奉獻支持:http://www.gcf.org.hk/奉獻支持/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAOrMPm8HJGmDfr-qdv4WXGFarqRgz1HMpMFBaVCrt4u8bzQ/viewform?usp=sf_link
Share
total views