【GCF社會文化使命系列】普世價值vs基督教價值? 基督教同民主嘅關係

Share

 

GCF YouTube Channel上線啦~ 今次想同大家討論下普世價值同基督教嘅關係。
我哋嚟緊都會繼續透過YouTube同大家傳達我哋係唔同範疇上嘅信仰同事工理念,大家如果鍾意呢條片或者對呢方面有興趣知多啲,就記得CLSS:Comment、Like、Share同Subscribe啦~
Share
total views